Navigation
Ubytovna v DD Kašperské Hory

Je zde 6 pokojů s příslušenstvím, mohou se zde ubytovat dětské kolektivy a rodiny s dětmi, je v provozu celý rok.
Objednávky na tel. 721 933 256, email: uhlikova.ddkh@seznam.cz, (Hana Uhlíková).

fotky >>

Úřední deska

Krok do života 1

Informace o projektu (ke stažení zde >>)

Výroční zpráva o poskytování informací

Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/ 99 Sb. o svobodném přístupu k informacím (ke stažení zde >>)

Projekt "Šance pro budoucnost"

Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Evropský sociální fond (ESF) napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Logo ESF Vlajka EU

                 DĚTSKÝ DOMOV / KAŠPERSKÉ HORY

                                                            NÁMĚSTÍ 146, PSČ: 341 92

 

 

 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2014

       Podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2013:

 

I.

Podle § 18 odst. 1 písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 0

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0

 

II.

Podle § 18 odst. 1 písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

III.

Podle § 18 odst. 1 písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem.

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje.

IV.

Podle § 18 odst. 1 písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty.

 V.

Výčet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle § 16a.

 

VI.

Podle § 18 odst. 1 písm. f)

Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace.

 

 

V Kašperských Horách dne 13. 2. 2015                                    PhDr.Marie Kučerová

                                                                                            ředitelka DD Kašperské Hory

 

Vyvěšeno nejdéle do 1. 3. 2016

 

 

          

 

Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád DD
Směrnice o podávání informacíVýroční zpráva za školní rok 2007/08
Výroční zpráva za školní rok 2006/07
Zpráva o činnosti organizace za rok 2006`
Výroční zpráva za školní rok 2005/06
Zájmová činnost dětí v roce 2003/2004
Letní činnost dětí - 2007