Navigation
Ubytovna v DD Kašperské Hory

Je zde 6 pokojů s příslušenstvím, mohou se zde ubytovat dětské kolektivy a rodiny s dětmi, je v provozu celý rok.

Objednávky na tel.: 728647680, paní Kolářová

fotky >>

Historie Dětského domova v Kašperských Horách

Starobylému náměstí středověkého městečka Kašperských Hor mimo renesanční radnice a gotického kostela dominuje v jižním rohu dvoupatrová budova s výraznou architekturou . Je to bývalá budova německé měšťanské školy, která vznikla v roce 1879. Svému účelu sloužila až do 2. světové války, kdy zde byly umístěny rodiny uprchlých Němců. Po skončení války zde byla kasárna americké armády, škola SNB, muzeum a později útvar PS. V roce 1956 rozhodl KNV v Plzni o zřízení dětského domova.

Do dětského domova v Kašperských Horách bylo v září 1956 převezeno 61 dětí ze zrušeného dětského domova v Běhařově, 14 dětí ze záchytného domova v Trpistech a 11 dětí ze vzdálených obcí Šumavy, které by jinak vzhledem k vzdálenosti bydlišť nemohly navštěvovat školu. Děti byly ubytovány v 6 velkých ložnicích, chlapci v I. a dívky v II. poschodí. V každém poschodí byly umývárny se sprchami, stravování probíhalo v jídelně v přízemí. V listopadu 1956 stoupl počet dětí na 96. V tomtéž měsíci byl ve vedlejší obci Rejštejn ustanoven "Spolek přátel dětského domova". Ředitelem dětského domova byl jmenován učitel školy v Rabí František Dušák, který zde pracoval do roku 1960, kdy z této funkce ze zdravotních důvodů odešel a na jeho místo nastoupil Jan Hoffman.

V roce 1963 nastoupil do funkce ředitele Jan Kučera. Za jeho působení došlo k největším změnám domova. Všechen personál i děti byly zainteresovány na zvelebení domova, jeho prostředí se radikálně změnilo. Děti byly připravovány na soužití v menších skupinkách, byly přijímány starší vychovatelky, některé bez pedagogické kvalifikace, které však měly o práci mimořádný zájem a byly ochotny nahrazovat dětem mámy co nejvíce. Pomocí sociometrických šetření byly hledány vztahy dětí k prostředí a především jejich vztahy k jednotlivým vychovatelkám, kterým mohly říkat "teto" namísto neosobního "soudružko vychovatelko". Byla připravena radikální změna celé výchovné koncepce. Došlo k ní v roce 1966 přebudováním celého ústavu na 5 velkých samostatných bytů. Tato změna byla základem výchovného záměru - aplikace rodinného prostředí v náhradní rodinné péči. Přestavba budovy byla provedena za 1,5 měsíce vlastními silami, podílely se na ní velkou měrou i samy děti. Změnila se i struktura výchovných skupin. V každém bytě žily děti ve věku od 3 do 18 let, děvčata i chlapci. Výchovné metody vycházely z nejnovějších poznatků psychologie, pedagogiky a sociologie. Internátní dětský domov se změnil na dětský domov rodinného typu - jako první v naší republice.

Po roce 1968 musel ředitel Jan Kučera z politických důvodů z dětského domova odejít, ale po celá příští léta zůstal systém rodinného dětského domova alespoň formálně zachován. Přes nepříznivou politickou situaci se v roce 1972 podařilo zrealizovat další z Kučerových záměrů a v Sušici při n.p. SOLO byly postupně vybudovány dvě buňky pro starší děvčata, která byla po zaučení zaměstnána ve zdejší tiskárně. Později zde vznikla i ubytovna pro děvčata, která dovršila zletilosti a neměla kam z domova odejít. Děvčata se během pobytu v sušických buňkách naučila základům hospodaření, vedení domácnosti, vaření, ručním pracem. Mnoha z nich se odtud strojily svatby. V roce 1990 byly tyto buňky zrušeny, v roce 1995 pak znovu obnoveny, i když na poněkud jiném principu.

Velký podíl na realizaci tohoto záměru měla v roce 1972 ředitelka Květa Hadravová, která byla v domově zaměstnána od jeho vzniku v roce 1956 jako vychovatelka. V roce 1984 ji po jejím odchodu do důchodu vystřídala ve funkci ředitelky Marie Bečvářová. Ta v roce 1989 požádala o uvolnění z funkce a na její místo nastoupila Věra Korcová. Po konkursním řízení v roce 1992 byla ředitelkou jmenována PhDr. Marie Kučerová.

Od 1. 9. 1993 je dětský domov samostatným právním subjektem, zřizovatelem je Plzeňský kraj. DD byl zřízen jako rozpočtová organizace, od 1. ledna 1995 jako organizace příspěvková.

V roce 1994 byl našemu domovu povolen MŠMT experiment "Nezletilé matky v dětském domově", který vzbudil velký ohlas především ve sdělovacích prostředcích a vyvolal mnoho často protichůdných diskusí a názorů. Nezletilé matky byly zařazovány do jednotlivých rodinných buněk a pod dohledem vychovatelek a zdravotní sestry se o své děti staraly.